Verrips Techniek heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Verrips Techniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Verrips Techniek garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Verrips Techniek gewenst moment worden gewijzigd. De juistheid, integriteit en kwaliteit van de websites kan niet gegarandeerd worden en Verrips Techniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijk verlies of schade die de inhoud kan veroorzaken of waartoe het gebruik ervan aanleiding kan geven.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Verrips Techniek op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Verrips Techniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Verrips Techniek de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@verripstechniek.nl.